Powrot

Regulamin Klubu

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Klub nosi nazwę "Pajero Owners Club Polska" i zwany jest dalej Klubem.
1.2 Terenem działania Klubu jest głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Wyjazdy zagraniczne odbywają się zgodnie z prawem kraju na terenie którego impreza się odbywa.
1.3. Nieformalną siedzibą Klubu jest Warszawa.
1.4. Klub ma charakter towarzyski.
1.5. Celem działalności Klubu jest:
1.5.1 Uprawianie i propagowanie turystyki off-road'owej.
1.5.2 Tworzenie płaszczyzny komunikacyjnej dla swoich członków.
1.5.3 Zrzeszanie właścicieli samochodów Mitsubishi Pajero, L200 oraz Outlander.
1.6. Klub realizuje swoje cele poprzez:
1.6.1 Prowadzenie strony internetowej oraz forum dyskusyjnego
1.6.2 Organizowanie spotkań i imprez turystycznych,
1.6.3 Prowadzenie działalności szkoleniowej, promocyjnej i kulturalnej
1.7. Środki na działalność klubu pochodzą ze składek członkowskich oraz darowizn.
1.8. Nieprzestrzeganie któregokolwiek punktu obowiązującego regulaminu skutkuje wykluczeniem z klubu bez możliwości zwrotu wpisowego lub rocznej składki członkowskiej.

2. REJESTRACJA NOWYCH KLUBOWICZÓW

2.1. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem Internetu.
2.2. Do pełnej rejestracji wymagane jest poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego i dopełnienie wszystkich formalności.
2.2.1 Przesłanie zdjęcia swojego samochodu do klubowej galerii "Nasze auta".
2.2.2 Przesłanie swojego zdjęcia wraz z krótką notatką o sobie do klubowej galerii "Klubowicze".
2.2.3 Wpłatę wpisowego wraz z roczną składką członkowską w wysokości 150 PLN na konto klubu. 
2.3. Spełnienie punktu 2.2 nie jest równoznaczne z automatycznym wpisaniem na listę klubowiczów. Kandydat zostaje pełnoprawnym członkiem klubu dopiero po pozytywnej weryfikacji jego danych. 
2.4. Do czasu dopełnienia wszystkich formalności kandydat może otrzymać status sympatyka klubu.

3. PRAWA I OBOWIĄZKI KLUBOWICZA

3.1. Klubowicze mają prawo do:
3.1.1 Korzystania z pełnych zasobów internetowych klubu.
3.1.2 Uczestnictwa w imprezach klubowych, zgodnie z ich regulaminem.
3.1.3 Zgłaszania dowolnego kandydata na członka lub przyjaciela klubu.
3.1.4 Zakupu i używania emblematów klubowych i materiałów promocyjnych (ubrania, naklejki na samochód, naszywki i inne).
3.1.5 Korzystania z ofert promocyjnych podmiotów będących partnerami klubu.
3.1.6 Otrzymania pakietu startowego dla nowego członka klubu (naklejka i koszulka klubowa).
3.1.7 Rezygnacji z członkostwa w klubie bez konieczności podawania przyczyn.

3.2. Klubowicze mają obowiązek:
3.2.1 Godnego reprezentowania klubu i dbania o jego dobre imię.
3.2.2 Niesienia pomocy pozostałym członkom klubu oraz wszystkim innym potrzebującym jakiejkolwiek pomocy, w ramach działalności klubu, swojej wiedzy i możliwości.
3.2.3 Przestrzegania regulaminu, uchwał oraz zaleceń klubowych.
3.2.4 Wspierania działalności klubu formalnie, intelektualnie oraz poprzez swoje zaangażowanie w życie klubu.
3.2.5 Wspierania działalności klubu finansowo kwotą minimum 100 pln rocznie poprzez wpłatę składki członkowskiej w terminie do 31 marca każdego roku lub poprzez inną formę sponsoringu.
3.2.6 W przypadku rezygnacji z członkostwa lub wykluczenia z klubu składka nie będzie zwracana.

4. STATUS PRZYJACIELA KLUBU

4.1. Status przyjaciela klubu jest nadawany na wniosek członka klubu i może podlegać weryfikacji.
4.2 Przyjacielem klubu może zostać każda osoba wspierająca w dowolnej formie działalność klubu.
4.3 Przyjaciel klubu ma czynne prawo do korzystania z klubowego forum publicznego oraz do biernego korzystania z pozostałych zasobów internetowych klubu.
4.4 Klubowicz, który rezygnuje z członkostwa w klubie z przyczyn formalnych (np sprzedaż samochodu) może automatycznie otrzymać status przyjaciela klubu jesli wyrazi taką chęć.

5. ZASADY KORZYSTANIA Z KLUBOWEGO FORUM

5.1. Każdy pełnoprawny członek klubu ma czynne prawo do korzystania z klubowego forum,  zarówno części publicznej, jak i klubowej.
5.2. Podczas korzystania z forum zabrania się:
5.2.1 Zamieszczania treści obraźliwych lub używania słów powszechnie uważanych za niecenzuralne.
5.2.2 Naruszania godności, dóbr osobistych i praw autorskich innych osób.
5.2.3 Zamieszczania jakichkolwiek treści, które są niezgodne z obowiązującym prawem.
5.3. Łamanie powyższych zasad skutkuje natychmiastowym relegowaniem z klubu bez możliwości zwrotu wpisowego lub rocznej składki członkowskiej.